Proverbi | Poesie | Racconti | Articoli | Dizionario | Ricette | Mobile | BackOffice e Registrazione | Contatti | Home 
PAROLA
IN
Dialettando.comLe Regioni
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Canton Ticino
CorsicaSicilia
Ringraziannu, a Diu, se nun c'è nenti ciui
Quando le mogli si sentono furbe e tranquille.

Dialetto: Sicilia

Ringraziannu, a Diu, se nun c'è nenti ciui
'Nti sti siri ri festa, mangiannu cheme niputi, quannu finia ri mangiari, ricia: Ringraziamu Diu, se nun c'è nenti ciui. Me niputi Samueli, spertu e furbu mi rissi: Nannu pirchì rici accussi? U taliai e ci rissi; Birbanti cu' sa scusa u nannu ti cunta a storia. Caru Samueli a sapiri ca' na' vota c'erunu 'nmaritu e na muggheri ca quannu s'assittavanu a tavula 'pi mangiari, u maritu quannu finija ci riciva: Ringraziamu Diu. E se doppu a mugghei ci riciva ca' c'era occhi cosa jddu a rifutava essennu omminu ri principiu. A Muggheri ca' avia l'amicu, ogni ghiornu priparaia u beni ca' a criatu Diu 'pi mangiari. A riddu ci mitteva ravanti ru cusuzzi, e all'amicu a sira ci rava i cosi 'boni. 'Gnornu u maritu, ca' nun era fissa, quannu fineru ri mangiari ci dissi; Ringraziamu Diu se nun c'è nenti ciui. Quannu a muggheri ci rissi a stu puntu, ma u sai avia priparatu u 'ncunigghiu 'o furnu , c'ertu 'ciui nun ni voi. Iddu ci rispunniu: No, a muggheri portulu mu pozzu mangiari, pirchì nun aju rittu sulu ringraziannu Diu, ma aju rittu: Ringraziannu Diu se un c'è nenti ciui. A muggheri a stu puntu ci iu a pigghiari u cunigghiu e 'pi sa sira cu' l'amicu mangiarunu sulu autri cosi ca' nun si ponu riri. C'ertu ca' poi u maritu scpriu magari u restu e finiu a cavalliria rusticana, iddu, curnutu 'ngalera e idda a fari a buttana. Pirchì lìamicu muriu ammazzatu.

  Traduzione in italiano

Ringraziando Dio, se non c'è niente più
In queste sere di festa, mangiando con i miei nipoti, quando finivo di mangiare, dicevo: Ringraziamo Dio, se non c'è niente più. Mio nipote Samuele, esperto e furbo mi disse: Nonno, perchè dici cosi? Lo guardai e gli dissi: Birbante con questa scusa il nonno ti racconta la storia. Caro Samuele devi sapere che una volta c'erano un marito e una moglie che quando si sedevano a tavola per mangiare il marito quando finiva diceva: Ringraziamo Dio. E se dopo la moglie gli diceva che c'era ancora mangiare, lui rifiutava essendo un uomo di principio. La moglie che aveva l'amico, ogni giorno preparava cose buone per mangiare. A lui gli serviva due cosette, e all'amico la sera gli dava le cose buone. Un giorno il marito, che non era uno stupido, quando finirono di mangiare le disse: Ringraziamo Iddio se non c'è niente più. Quando la moglie in quell'occasione gli disse: Lo sai avevo preparato un coniglio al forno, certo che non ne vuoi. Lui gli rispose: No, moglie portalo, lo posso mangiare perché non ho detto solo ringraziamo Dio, ma ho detto ringraziamo Dio se non c'è niente più. La moglie a questo punto gli andò a prendere il coniglio e per quella sera con l'amico mangiarono solo altre cose che non si possono dire. Certo che poi il marito scoprì la tresca e finì a Cavalleria rusticana, lui, cornuto in galera e lei a fare la puttana. Essendo l'amico morto ammazzato.Racconto inviato da: Paolo Campisi


Viaggi, destinazioni turismo e avventura


dialettando.com © 2003-2023 Golem100 - All rights reserved | Contatti